Love

Love for Middelfart Motions Klub

§1 1) Foreningens navn er: MIDDELFART MOTIONS KLUB

2) Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§2 Foreningens formål er: At tilbyde medlemmerne rammer for udøvelse af motion og løb, og at arrangere motionsløb og konkurrencer.

§3 Foreningen er tilsluttet Dansk Idræts Forbund gennem medlemskab af Dansk Atletik Forbund.

§4 1) Som medlemmer kan alle optages, der er fyldt 15 år.

2) Børn under 15 år kan optages som medlemmer, hvis der foreligger en skriftlig tilladelse fra forældrene, og hvis forældrene erklærer, at de er indforstået med at deres barn deltager på deres ansvar ved træning og arrangementer. Det er en forudsætning, at medlemsskabet godkendes af bestyrelsen.

§5 Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§6 1)
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, valgt på generalforsamlingen.

2) På den årlige generalforsamling vælges:

På ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

På lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

3) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand - kasserer - sekretær og bestyrelsesmedlemmer

4) Der vælges 1 suppleant årligt, for en 2 årlig periode

5) Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang nedsætte udvalg.

§7 1) Foreningens højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, der afholdes i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal, med mindst 2 ugers varsel, ske ved
annoncering på klubbens hjemmeside eller i den lokale presse.

2) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

3) Generalforsamlingen behandler følgende punkter:

Valg af dirigent.

Formandens beretning

Fremlæggelse af revideret regnskab.

Valg af bestyrelse.

Valg af suppleant.

Valg af revisor.

Valg af revisorsuppleant.

Behandling af indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent.

Eventuelt.

4) Stemmeret har alle registrerede medlemmer.

5) Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

6) Ændringer til foreningens love, samt dagsordenforslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

7) Sekretæren tager referat ved bestyrelsesmøder

8) Der tages referat ved foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

§8 1) Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han/hun finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

2) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle er indkaldt, og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt.

§9 En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst en fjerdedel af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom til formanden. I begge tilfælde indkaldes med mindst 2 ugers varsel  ved annoncering på klubbens hjemmeside eller i den lokale presse.

§10 1) Regnskabsåret går fra 1/3 til 28/2.
Bestyrelsen råder til enhver tid over foreningens midler, inden for rammerne af foreningens formålsparagraf.

2) Foreningens midler indestår på konto i et lokalt pengeinstitut. Kontoen er forsynet med et mærke, der kun kendes af formanden og kassereren. Det er foreningens formand, der ved sin underskrift (sammen med et bestyrelsesmedlem) udadtil tegner foreningen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

3) Det reviderede årsregnskab skal udleveres til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen

4) Revisionen foretages, af de valgte revisorer, mellem regnskabsårets afslutning, og generalforsamlingen

5) Der vælges 1 revisor hvert år, for en 2 årlig periode.

6) Der vælges endvidere revisorsuppleant efter samme regler som i §10 stk. 5.

7) Revisorerne har til enhver tid lov til at foretage uanmeldt revision.

§11 Det årlige kontingent skal være betalt senest 1 maj. Der udsendes ikke opkrævning. Kontigentet indsætes på konto nr. 0755-7555613568 i Middelfart Spaekasse. I modsat fald kan medlemskabet slettes.

§12 Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling.

§13 Ved opløsning af foreningen, skal foreningens midler fordeles til anden/andre idrætsaktivitet/er i Middelfart Kommune, efter den ekstraordinære generalforsamlings beslutning.

Denne lov er vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 21. Marts 1991

Er blevet ændret på generalforsamlingen, den 24. marts 1992.

Er blevet ændret på generalforsamlingen, den 20. marts 1997.

Er blevet ændret på generalforsamlingen, den 21. marts 2001.

Er blevet ændret på generalforsamlingen, den 26. marts 2009.

Er blevet ændret på generalforsamlingen, den 25. marts 2010.

Er blevet ændret på generalforsamlingen, den 24. marts 2011.

Er blevet ændret på ekstraordinær generalforsamlingen, den 18. april 2011.

Er blevet ændret på generalforsamlingen, den 22. marts 2012.

Er blevet ændret på generalforsamlingen, den 31. marts 2022.